Kariérna zmena | Kariéra bez hraníc

Home - Články Menu - Školenia & Kurzy

ZÁMER A CIELE

Účinné zvládanie stresu prispeje k vytvoreniu ďalších kapacít pre výkon práce a zároveň prispieva k celkovej spokojnosti človeka. Tréning zážitkovou formou rozvíja túto schopnosť.

OBSAH

Stres a stresové situácie
- Definícia stresu
- Stres a zdravie,
- Stresové situácie na pracovisku
- Činitele vyvolávajúce stres a ich identifikácia na pracovisku
- Analýza najčastejších príčin stresu
- Stres a rozhodovanie - obava z kompetencií a zodpovednosti, stres a zodpovednosť –
odmena alebo trest
- Stres a psychický stav, psychická výkonnosť v strese - pracovná výkonnosť, efektivita a chybovosť, meranie stresovej záťaže, tzv. „kritické hranice“, reakcie organizmu na stres - ohrozenie telesného alebo duševného zdravia, pozorovateľné správanie - zisťovanie a meranie prejavov stresu, vplyv stresu na zdravotný stav, „prechodné“, „bežné“ a chronické ochorenia, stres – únava – chronická únava – vyhorenie

Zvládanie stresu
- Rozhodovacie procesy v strese
- Komunikácia v krízových situáciách - jasnosť, zrozumiteľnosť a jednoznačnosť
- Povelové automatizmy
- Laický spôsob zvládania stresu – prirodzené dennodenné metódy jeho zvládania

Zvládanie krízovej situácie
- Príprava na stres – krízové plány a krízové postupy
- Najčastejšie sa vyskytujúce stresy v práci, možnosti reálneho zníženia miery stresu na
pracovisku, vyrovnanie sa s nevyhnutným stresom preventívne i priamo v pracovnom
nasadení,
- Manažérske a organizačné systémy na zvládanie stresu a kríz
- Efektívna komunikácia v strese, Efektívna komunikácia s rôznymi partnermi
- Pružnosť rozhodovania a rozhodovacie procesy
- Kontrola a spätná väzba v kríze a strese
- Riešenie modelových situácií a prípadových štúdií podľa konkrétnych potrieb

ČASOVÝ ROZSAH

2 tréningové dni / 16 hodín priameho tréningu