Kariérna zmena | Kariéra bez hraníc

Home - Články Menu - Školenia & Kurzy

 

ITIL® V3 Foundation je zameraný nielen na ukážku prínosu strategického riadenia IT služieb, podľa najnovšieho vydania best practice postupov (ITIL® V3), ale zároveň získate dostatočné informácie ako tieto skúsenosti uplatniť v praxi. Oproti V2 je V3 viacej zamerané na dosahovanie prínosov pre biznis, návratnosti investícií a demonštrácii na konkrétnych prípadoch. Absolventi budú schopní uplatniť životný cyklus riadenia IT služieb do prostredia spoločnosti pre riešenie operatívnych a aj strategických úloh. Tak ako je ITIL® základnou sústavou najlepších postupov pre riadenie IT služieb, bol ustanovený nový štandard pre riadenie a správu procesov naprieč celou organizáciou ISO/IEC 20000. ITIL ako best-practice sa v organizáciách uplatňuje práve do procesného modelu štandardizovaného normou ISO/IEC 20000.

Pre koho je kurz určený

Je vhodný nielen pre manažérov a podnikateľov, ktorí majú záujem sa zdokonaľovať v uplatnení IT v praxi, alebo hľadajú spôsoby, ako za pomoci strategického či manažérskeho riadenia dosiahnuť pri správe IT vyššej efektívnosti. Taktiež je kurz vhodný pre osoby, ktoré dochádzajú do styku s externými dodávateľmi IT služieb.

Štruktúra kurzu

ITIL® je voľne dostupná metodika pre riadenie IT služieb, vyvinutá v roku 1980 úradom Office of Government Commerce (OGC) vo Veľkej Británii. Vysoká adaptabilita a preukázateľné prínosy dosiahnuté uplatňovaním ITIL® v praxi sú dôvodom prepracovaného a zjednodušeného vydania ITIL® V3. Nové prístupy strategického riadenia sú integrované do 5 častí:

• Service Strategy: Zaoberá sa najvyššou úrovňou strategických cieľov spoločnosti, ich plnením pomocou efektívnej a koncepčne riadenej metodiky z pohľadu strategického i organizačného.
• Service Design: Začína okamžikom nových či zmenených požiadaviek biznisu a končí procesným modelom riešenia týchto požiadaviek. Zahŕňa princípy a metódy pre prevod strategických cieľov do portfólia služieb.
• Service Transition: Týka sa riadenia zmien, ich rizík a požiadaviek na kvalitu služby, a je priamo zodpovedný za implementáciu častí obsiahnutých v Service Design tak, aby Service Operation mohol spravovať IT služby a infraštruktúru. Ide teda o komplexný rámec zaoberajúci sa problematikou súvisiacou so zmenami v službách a procesoch.
• Service Operation: Obsahuje postupy pre riadenie služieb v produktívnom prostredí, dosiahnutie výkonnosti a účinnosti v dodávke služieb a ich podpore tak, aby bola vyprodukovaná hodnota ako pre zákazníka, tak aj pre poskytovateľa služby.
• Continual Service Improvement: Zodpovedá za vytváranie a udržovanie pridanej hodnoty služby pre zákazníka prostredníctvom zvyšujúcej sa kvality služieb a efektívnosti ich prevádzky. Kombinuje pritom princípy, praktiky a metódy riadenia kvality a Change Managementu.

Benefity pre absolventov

Naučíte sa kľúčové koncepty ITIL® , ktoré pomáhajú pri riešení každodenných problémov. Budete zvládať strategické riadenie IT služieb podľa životného cyklu ITIL® a jeho piatich kľúčových častí. Pre každú z týchto oblastí na viac získate odborné znalosti ako profesionálne implementovať kľúčové aktivity, ciele, prínosy, zmeny a výkazy (reportingu) pre jednotlivé procesy. V neposlednom rade dostanete všeobecný prehľad o ITIL® a akreditačnej schéme vzdelávania.

V cene kurzu je certifikačná skúška v češtine a pre úspešných absolventov certifikát ITIL® V3 Foundation vydaný od medzinárodnej organizácie EXIN, alebo ISEB.

Dĺžka trvania kurzu je 3 dni.

Neváhajte a využite našu akciovú cenu kurzu 899,- EUR.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.