Home - Úložiště - Články - SEO články - PRINCE2® Practitioner. PRojects IN Controlled Environment

Rozdíl mezi projektem a procesem?

Business as usual v metodice PRINCE2®: Projektový management podle PRINCE2® (nejenom), ale i obecně je charakterizován jako soubor metod, které pomáhají řídit aktivity a realizovat změny tak, abychom dosáhli očekávaných cílů projetku. Protože jde vždy o unikátní soubor činností, nenajdeme dva identické projekty. 

Pokud jde o opakující se aktivitu - nejde o projekt, ale o procesy. Procesy se v metodice PRINCE2® označují jako “business as usual”.  Wikipedie říká, že projektem jsou aktivity realizované s omezenými zdroji s konkrétním cílem. Tato definice je stručná, ale perfektně vystihuje podstatu projektů. 

 

6 výkonnostních ukazatelů projektu

6 proměnných ukazatelů výkonnosti obsahuje: harmonogram, náklady, kvalitu, rozsah, přínosy a rizika (Timescales, Costs, Quality, Scope, Benefits a Risks).

Harmonogram: Otázka, kterou si klademe v případě harmonogramu: Kdy bude projekt dokončený?

Náklady: Projekty musí být ekonomické, mít návratnost investic; proto se ptáme: Jsou náklady řízené? Odpovídají náklady rozpočtu?

Kvalita: Bude výstup projektu (produkt, služba) použitelná na konci projektu? Splní svůj účel?

Rozsah: Je rozsah dobře definovaný a je jasný zainteresovaným osobám? Projektový manažer musí dbát na to, aby se vyhnul nekontrolovaným změnám (scope creep), které poskytují prostor tomu, aby byly v průběhu projektu uplatňované nové požadavky.

Výhody: Proč realizujeme tento projekt a jaké jsou jeho výhody? Výhody musí být jasné a zřejmé projektovému manažerovi.

Riziko: Každý projekt je výjimečný a proto je i riskantní. Kolik rizika můžeme unést a jak můžeme riziko řídit? Co se např. stane, když se jeden ze subdodavatelů nedostaví na stavbu?

PRINCE2® je metoda, která řeší plánování, delegování, monitorování a řízení všech šesti proměnných projektu, které už známe: harmonogram, náklady, kvalitu, rozsah, výhody a rizika. Pro zajímavost: PMBok uvádí tyto proměnné jako 6 neslučitelných omezení projektu.