1 x měsíčně kurz v hodnotě 26.900,- Kč zdarma! 

Home - Úložiště - Články

Závazné přihlášky na semináře musejí být doručeny nejpozději 3 týdny před zahájením objednaného semináře.

Závaznou přihlášku je možné zrušit do 3 týdnů před termínem konání semináře.

Úhrada faktur za všechny objednané semináře ze strany objednavatele semináře (zákazník) musí proběhnout nejpozději do 14 kalendářních dní před termínem daného semináře, školení, workshopu atd..

Absence (i dočasná) na již zaplacených seminářích nevede k nároku na vrácení úhrady / částečné úhrady za seminář ani k pozdějším úlevám při případném opakování zkoušek.

Opakování testu z důvodu nesložení testu, činí 40% z původní ceny semináře, kterou zákazník uhradil. V této ceně je obsažen nový termín zkoušky včetně všech souvisejících poplatků a skupinová konzultace se školitelem v rozsahu 4 hodin. Tento bod platí pro každé další opakování zkušebních testů.

Vyhrazujeme si právo k přesunům v termínech v kalendáři akcí. Tato změna však bude vždy projednána s již registrovanými účastníky kurzu.

Neposkytujeme finanční vyrovnání související s účastí na seminářích a zkouškách (cestovné, ubytování, ušlý zisk atd. ). V případě, kdy je účastníky požadováno zajištění dopravy a ubytování, je možné tyto doplňující služby zajistit mimo základní nabídku školení po individuální dohodě.

Žádáme všechny účastníky seminářů a testů o maximální ohleduplnost k ostatním účastníkům, nepoužívání elektroniky, notebooků a mobilních telefonů v průběhu seminářů a testů, případné vyřizování telefonátů mimo školicí místnost.

Z důvodu zajištění kvality poskytovaných služeb nezajišťujeme testy pro zájemce, kteří absolvovali seminář u jiného poskytovatele, bez absolvování námi poskytovaného akreditovaného semináře.

Storno termínu: zrušení účasti před konáním kurzu: klientovi je vrácen poplatek za školení snížený o skutečně vzniklé náklady (cena školících materiálů, licenčních poplatků, náklady lektora přepočítané na účastníka + další vzniklé náklady). Přesná částka nákladů bude vyčíslena a klient se zavazuje tyto náklady uhradit. Za zrušení účasti na kurzu v den jeho konání či v průběhu školení je účtován storno poplatek ve výši 100%.

Změna termínu školení, certifikace: změna termínu 10 a více pracovních dní před konáním je zcela zdarma. V případě změny hlášené méně jak 10 pracovních dní předem je účtován storno poplatek 10% ze standardní ceny kurzu za osobu + veškeré skutečně vzniklé náklady (cestovní náhrady, propadlé registrace atd.) Přesná částka těchto nákladů bude vyčíslena a Objednatel se zavazuje takto vyčíslené náklady uhradit. V případě nečekaných událostí si TAYLLOR & COX, s.r.o. vyhrazuje právo na změnu termínu konání kurzu.