Our audit & training & consulting makes strongest!
Your Company, Product, Solutions...

 

 

Home - Menu - Expertní služby


Na základě nařízení vlády č. 295/2011, které vyšlo v září 2011, vstupuje počátkem roku 2012 v platnost zákon 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě.

Povinností všech společností, které provádějí činnosti mající dopad na životní prostředí (např. ve firmě nakládají s nebezpečnými chemickými látkami či přípravky nebo je přepravují, provozují vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší), je povinností zpracovat v souladu s výše uvedeným nařízením vlády hodnocení rizik ekologické újmy a dle závěrů v souladu se zmiňovaným zákonem musí případně řešit podmínky finančního zajištění, tj. zajistit pojištění případných havárií.

Naši expertní znalci pomohli v situacích a oblastech:

  • provozovatelů zařízení podléhajících integrovanému povolení podle zákona o integrované prevenci (č. 76/2002 Sb.),
  • provozovatelů zařízení k nakládání s odpadem podléhajících souhlasu podle zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb.),
  • vypouštění odpadních vod do povrchových nebo podzemních vod, odběru či vzdouvání povrchových nebo podzemních vod podléhajících povolení podle vodního zákona (č. 254/2001 Sb.),
  • nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky (č. 356/2003Sb.), přípravky na ochranu rostlin (č. 326/2004 Sb.) nebo biocidními přípravky (č. 120/2002 Sb.) podle zákona o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb.),
  • přeshraniční přepravy odpadů podle zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb.),
  • provozování stacionárních zdrojů znečištění ovzduší podléhajícím povolení podle zákona o ovzduší (č. 86/2002 Sb.),
  • nakládání s GMO a genetickými produkty podléhajícímu povolení podle zákona o nakládání s GMO (č. 78/2004 Sb.),
  • nakládání s těžebním odpadem podle zákona o těžebním odpadu (směrnice 2006/21/ES)

Benefity

Provozovatelé stanovených zařízení musí svá rizika zhodnotit dle nařízení vlády č. 295/2011 a dle závěrů tohoto hodnocení rizika ekologické újmě předcházet, případně negativní účinky kompenzovat (mj. např. formou uzavření pojistky).

Ekologická újma – jaké jsou základní povinnosti?

Zajistit předcházení relevantních vyhodnocených rizik

Zpracovat zhodnocení rizik dle požadavků nařízení vlády č. 295/2011 Sb

Zajistit řešení případných negativních následků formou pojištění v případě, kdy zhodnocení rizik překročí stanovené limity.


Po odeslání formuláře Vám rádi uděláme orientační i podrobnou nabídku poradenství pro řešení Vaší konkrétní situace.