Our audit & training & consulting makes strongest!
Your Company, Product, Solutions...

 

 

Home - Menu - Expertní služby

Co je Atestace ISVS?

Informační systém veřejné správy je soubor informačních systémů, které slouží pro výkon veřejné správy. Tyto systémy podléhají zákonu č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Legislativa

Právní úprava v zákoně č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů, upravuje způsob poskytování výstupů z informačních systémů veřejné správy jejich správci pro účely vydávání ověřených výstupů, a to pro potřeby veřejnosti (občané, podnikatelé), která pomocí těchto ověřených výstupů prokazuje různé skutečnosti, především před orgány veřejné správy.

Zákon dále upravuje náležitosti vazeb mezi ISVS, předávání údajů do IS-DP (Informační systém o datových prvcích) a do IS o ISVS (Informační systém o Informačních systémech veřejné správy), obsah informační koncepce, provozní dokumentace, postupy atestačních středisek a formy uveřejňování.

Povinnosti vyplývající ze zákona o ISVS

• Atestace dlouhodobého řízení ISVS
• Atestace způsobilosti k realizaci vazeb ISVS s jinými informačními systémy (atestace referenčního rozhraní)
• Předávání údajů do informačního systému o informačních systémech veřejné správy (IS o ISVS)
• Předávání údajů do informačního systému o datových prvcích (ISDP)
• Uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy na webových stránkách tak, aby se s těmito informacemi mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením.

Atestace ISVS se rozdělují na dvě části a to na Dlouhodobé řízení ISVS a Referenční rozhraní.

Dlouhodobé řízení ISVS

Pro atestaci je potřeba dosáhnout shody v dlouhodobém řízení informačního systému veřejné správy dle požadavků zákona.
Rozdělení ISVS na dvě oblasti:

 • Informační koncepce
  • Obsahuje současný stav a charakteristiku ISVS
  • Financování IS
  • Dlouhodobé cíle v oblasti kvality ISVS, bezpečnosti a požadavky na tyto oblasti
  • Soubor základních pravidel pro správu ISVS a postupy
 • Provozní dokumentace
  • Bezpečnostní dokumentace, která obsahuje bezpečnostní politiku
  • směrnice
  • systémová a uživatelská příručka, které obsahují popis funkcí a návod na použití těchto funkcí
   K atestaci je potřeba pouze bezpečnostní dokumentace (bezpečnostní politika)

Referenční rozhraní

Prostřednictvím referenčního ISVS se ověřuje shoda s ostatními informačními systémy. Jedná se o souhrn právních, technických, organizačních a jiných opatření, které vytvářejí jednotné integrační prostředí informačních systémů veřejné správy. Je to soulad realizace vazby s technickou dokumentací služby, soulad datových prvků, uvedené postupy v technické dokumentaci služby ISVS. Prakticky je to rozhraní, přes které komunikují dva různé informační systémy.

Jaké jsou benefity

 • Způsobilost k realizaci vazeb ISVS k jiným IS
 • Srozumitelnost, přehlednost a logická konzistence IS
 • Zavedení ověřených standardů
 • Kompletní dokumentace

 

Díky našim zkušenostem jsme schopni realizovat komplexní projekty ISVS. Pro stanovení potřeb projektu je klíčové realizovat situační analýzu, výstupem které budou cíle k získání atestu ISVS. V rámci těchto zjištění realizujeme konkrétní opatření, která budou požadována při atestaci (popis funkčnosti služby, dokumentace služby a bezpečnostní politika služby), způsobilost IS k realizaci vazeb pomocí datových prvků. Díky zkušenostem projekty realizujeme až do samotného atestu ISVS.

 Dokument ISVS TAYLLORCOX ke stažení
Kontaktní formulář

Společnost:

Kontaktní osoba:

* Telefon:

 * Email:

     * takto označená pole jsou povinná